مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طراحی معماری و اجرای اسکلت ویلای شماره یک دشتکوه

 • ویلای شماره یک دشتکوه
 • 1-بتن مگر
 • 2-آرماتوربندی فونداسیون
 • 3-آرماتوربندی فونداسیون و انتظار ستون ها
 • 4-بتن ریزی فونداسیون
 • 5-اتمام بتن ریزی فونداسیون
 • 6-باز کردن قالب ها
 • 7-آرماتوربندی ستون ها
 • 8-پر کردن فضای بین فونداسیون
 • 9-قالب بندی ستون ها
 • 10-قالب گذاری کف تیرها
 • 11- آرماتوربندی تیرها
 • 12-تیرچه گذاری سقف
 • 13-قراردادن فوم سقف
 • 14-قالب بندی تیرها
 • 15-شروع بتن ریزی سقف اول
 • 16-بتن ریزی سقف اول
 • 17- اتمام بتن ریزی سقف اول و باز کردن قالب ها
 • 18-قالب بندی ستون ها
 • 19-بتن ریزی ستون ها
 • 20-آماده سازی سقف دوم
 • 21-باز کردن قالب ستون ها
 • 22-بتن ریزی سقف دوم
 • 23-آماده سازی سقف سوم
 • 24-آماده سازی سقف سوم
 • 25-آماده سازی سقف سوم
 • 26-شروع بتن ریزی سقف سوم
 • 27-بتن ریزی سقف سوم
 • 28-اتمام بتن ریزی سقف سوم
 • 29-آماده سازی سقف چهارم
 • 30-آماده سازی دو سقف چهارم
 • 31-بتن ریزی سقف چهارم
 • 32-اتمام بتن ریزی سقف چهارم
 • 33-آماده سازی سقف پنجم
 • 34-بتن ریزی سقف پنجم
 • 35-آماده سازی سقف ششم (آخر)
 • 36-آماده سازی سقف آخر
 • 37-آرماتوربندی تیرها
 • 38-قراردادن تیرچه و فوم سقف آخر
 • 39-بتن ریزی سقف آخر
 • 40-اتمام بتن ریزی سقف آخر
 • 41-اتمام بتن ریزی سقف آخر
 • 42-دیوارچینی
 • 43-شیب بندی و ایزوگام سقف
Top