مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

پروژه مهدکودک 15 کلاسی دانشگاه شیراز

 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 1
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 2
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 3
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 4
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 5
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 6
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 7
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 8
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 9
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 10
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 11
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 12
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 13
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 14
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 15
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 16
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 17
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 18
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 19
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 20
 • اجرای مهدکودک پاییز 1399 - 21
 • اجرای مهدکودک زمستان 1399 - 22
 • اجرای مهدکودک زمستان 1399 - 23
 • اجرای مهدکودک زمستان 1399 - 24
 • اجرای مهدکودک زمستان 1399 - 25
 • اجرای مهدکودک زمستان 1399 - 26
 • اجرای مهدکودک زمستان 1399 - 27
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400 - سقف کشسان راه پله جنوبی
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400 - سقف کشسان لابی
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400 - سقف کشسان لابی
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • روند اجرای پروژه
 • روند اجرای پروژه
 • روند اجرای پروژه
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک اردیبهشت 1400
 • اجرای مهدکودک خرداد 1400
 • اجرای مهدکودک خرداد 1400
 • اجرای مهدکودک خرداد 1400
 • اجرای مهدکودک خرداد 1400
 • اجرای مهدکودک خرداد 1400
 • اجرای مهدکودک خرداد 1400
 • فضای داخلی کارگاه کامپیوتر - تیر 1400
 • راهرو طبقه اول - تیر 1400
 • فضای داخلی کلاس 126 - تیر 1400
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • اجرای مهدکودک بهمن 1399
 • ARTISTIC
 • ARTISTIC
 • ARTISTIC
 • ARTISTIC
 • ARTISTIC
 • رنگ آمیزی مهدکودک - تیر ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - تیر ماه 1400
 • رنگ آمیزی مهدکودک - تیر ماه 1400
 • تاسیسات مهد کودک
 • اجرای مهدکودک - تیر ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - تیر ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - تیر ماه 1400
 • اجرای پست برق مهدکودک - تیر ماه 1400
 • تصویر پاناروما - تیر ماه 1400
 • نمایی از مسجد دانشگاه شیراز از پنجره اتاق کنفرانس مهدکودک
 • پله خارجی اتاق کنفرانس
 • اجرای مهدکودک - تیر ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اتاق کامپیوتر - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مردادماه 1400
 • رنگ آمیزی داخلی - مردادماه 1400
 • رنگ آمیزی داخلی - مردادماه 1400
 • رنگ آمیزی داخلی - مردادماه 1400
 • رنگ آمیزی داخلی - مردادماه 1400
 • اتاق کنفرانس - مردادماه 1400
 • اتاق کنفرانس - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مردادماه 1400
 • اجرای مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای تابلوی مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای تابلوی مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای تابلوی مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای حیاط مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - شهریورماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای دیوارنگاره های مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مهرماه 1400
 • تاسیسات مهدکودک - مهرماه 1400
 • تاسیسات مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - مهرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آبان ماه 1400
 • 128
 • 129
 • اجرای طراحی داخلی کتابخانه مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - آ‌ذرماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای نرده های جان پناه - دی ماه 1400
 • اجرای سن اتاق کنفرانس - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - دی ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اتاق مدیریت - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - بهمن ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - کلاس
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - کلاس زبان
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - کلاس
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - کلاس
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - کلاس
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - کلاس
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - اتاق مدیریت
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400 - آزمایشگاه علوم
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • تسطیح کف حیاط - اسفند ماه 1400
 • تسطیح رمپ ورودی حیاط - اسفند ماه 1400
 • اسفند ماه 1400
 • اجرای مهدکودک - اسفند ماه 1400
 • آسفالت کف حیاط - آماده سازی جهت چمن مصنوعی - 10 اسفند 1400
 • رنگ آمیزی نرده ها - 17 اسفند 1400
 • اجرای مهدکودک - 17 اسفند 1400
 • اجرای مهدکودک - 17 اسفند 1400
 • اجرای مهدکودک - 17 اسفند 1400
 • اجرای مهدکودک - اتاق بازی - 17 اسفند 1400
 • اجرای مهدکودک - 17 اسفند 1400
 • اجرای مهدکودک - 17 اسفند 1400
 • اجرای کفپوش - اسفند 1400
 • فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • کلاس زبان - فروردین 1401
 • کلاس - فروردین 1401
 • فروردین 1401
 • اجرای اپوکسی کف کتابخانه - اردیبهشت 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • تیرماه 1401
 • نصب وسایل بازی - تیرماه 1401
 • مردادماه 1401
 • مردادماه 1401
 • اتمام نصب وسایل بازی - 5 مردادماه 1401
 • اتمام نصب وسایل بازی - 6 مردادماه 1401
 • اتمام نصب وسایل بازی - 6 مردادماه 1401
 • اجرای کفپوش راهرو ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش راهرو ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش راهرو ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش سالن گلها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش راهرو ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش راهرو ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش پله ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش سالن ژیمناستیک - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش پله ها - شهریور 1401
 • اجرای کفپوش راهرو ها - شهریور 1401
 • رنگ آمیزی وسایل بازی - شهریور 1401
 • کلاس کامپیوتر - شهریور 1401
 • شهریور 1401
 • اتاق معاونت - اسفند 1401
 • اسفند 1401
 • کتابخانه - اسفند 1401
 • اسفند 1401
 • سالن استراحت - اسفند 1401
 • 1402
 • 1402
 • 1402
 • 1402
 • 1402
 • 1402
Top