مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

DETROIT WATERFRONT DISTRICT COMPETITION

1399

 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-01
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-BOARD
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-BOARD
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-SITE PLAN
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-DIAGRAMS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-DIAGRAMS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-DIAGRAMS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PLANS
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-SECTION
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-SECTION
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-SECTION & ELEVATION
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PERSPECTIVE
 • DETROIT WATERFRONT DISTRICT-PERSPECTIVE

اعضای گروه :

محسن نطنج

محمدحسین گلکارفرد

امیر مرودشتی

محمد مهدی چیزفهم دانشمندیان

Top