مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

مسابقه معماري خردسراي فردوسي مشهد

1399

 • خردسرای فردوسی
 • پلان طبقه همکف
 • برش طولی
 • برش عرضی
 • برش عرضی
 • نمای جنوبی
 • نمای شمالی
 • نمای غربی
 • نمای شرقی
 • سایت پلان
 • دیاگرام ها
 • پلان زیرزمین
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • پلان طبقه سوم
 • پلان طبقه چهارم
 • پلان طبقه پنجم
 • پلان بام
 • پرسپکتیو
 • پرسپکتیو
 • پرسپکتیو
 • پرسپکتیو
 • پرسپکتیو
 • پرسپکتیوها
 • پرسپکتیوها
 • پرسپکتیو
 • خردسرای فردوسی
Top