مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

طرح پیشنهادی تفکیک اراضی محدوده قصر سبز، شهر صدرا، شیراز

 در حال طراحی.

مساحت : 68 هکتار

 • طرح پیشنهادی تفکیک اراضی محدوده قصر سبز - شماره 1
 • طرح پیشنهادی تفکیک اراضی محدوده قصر سبز
 • طرح پیشنهادی تفکیک اراضی محدوده قصر سبز
 • طرح پیشنهادی تفکیک اراضی محدوده قصر سبز - مقاطع عرضی
 • نقشه برداری جدید
 • مطالعات معابر
 • طرح شماره 2
 • طرح شماره 2
 • طرح شماره 2
 • طرح شماره 2 - مقاطع عرضی
 • طرح شماره 2
 • طرح شماره 3
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 4
 • طرح شماره 5
 • طرح شماره 7
 • سه بعدی - طرح شماره 7
Top