مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

گزارش تصویری از پروژه بازسازی ویلای شماره 9 دشتکوه

 • وضع موجود - 14 دی 1400 - طبقه همکف
 • وضع موجود - 14 دی 1400 - طبقه اول
 • تخریب پله و رنگه - 21 دی 1400
 • جایگذاری بیس پلیت ها - 29 دی 1400
 • جایگذاری بیس پلیت ها - 29 دی 1400
 • تراز - 29 دی 1400
 • جوشکاری نبشی به بیس پلیت ها - 29 دی 1400
 • 2 بهمن 1400
 • جایگذاری IPE ها - 2 بهمن 1400
 • جایگذاری تیرهای فرعی - 2 بهمن 1400
 • جوشکاری تیرهای فرعی - 2 بهمن 1400
 • جایگذاری قالب ماندگار - 2 بهمن 1400
 • 2 بهمن 1400
 • تخریب پله - 3 بهمن 1400
 • شروع آرماتوربندی - 3 بهمن 1400
 • اتمام آرماتوربندی - 3 بهمن 1400
 • 3 بهمن 1400
 • تخریب کامل یک بازوی پله - 3 بهمن 1400
 • شروع بتن ریزی - 8 بهمن 1400
 • اتمام بتن ریزی - 8 بهمن 1400 - طبقه اول
 • تخریب گچ دیوار - 10 بهمن 1400
 • تخریب گچ دیوار - 11 بهمن 1400
 • رنگه پله گرد جهت دسترسی به طبقه اول
 • دیوارچینی - 14 بهمن 1400
 • دیوارچینی - 14 بهمن 1400
 • تاسیسات - 18 بهمن 1400 - طبقه اول
 • تخریب پله - 18 بهمن 1400
 • تخریب پله - 18 بهمن 1400
 • تخریب پله - 18 بهمن 1400 - طبقه همکف
 • اتمام دیوارچینی - 24 بهمن 1400 - طبقه همکف
 • اتمام لوله کشی سرویس - 1 اسفند 1400 - طبقه همکف
 • پر کردن کف سرویس - 4 اسفند 1400 - طبقه همکف
 • اتمام لوله کشی سرویس - 4 اسفند 1400 - طبقه اول
 • تسطیح جهت قرارگیری سپتیک تانک - 4 اسفند 1400
 • ساختمان موجود
 • تسطیح جهت قرارگیری سپتیک تانک
 • تسطیح جهت قرارگیری سپتیک تانک
 • شروع دیوارچینی سپتیک تانک
 • اتمام دیوارچینی سپتیک تانک
 • آرماتوربندی سپتیک تانک
 • بتن ریزی کف سپتیک تانک
 • اتمام بتن ریزی کف سپتیک تانک
 • شروع سرامیک سرویس بهداشتی طبقه همکف - 24 اسفند 1400
 • اتمام بتن ریزی دیواره سپتیک تانک - 25 اسفند 1400
 • سرامیک سرویس بهداشتی طبقه همکف - 25 اسفند 1400
 • برداشتن قالب دیواره سپتیک تانک - 28 اسفند 1400
 • برداشتن قالب دیواره سپتیک تانک - 28 اسفند 1400
 • اتمام سرامیک سرویس بهداشتی طبقه همکف - 28 اسفند 1400
 • سپتیک تانک - 6 فروردین 1401
 • سپتیک تانک - 6 فروردین 1401
 • شروع سرامیک سرویس طبقه اول - 6 فروردین 1401
 • اتمام سرامیک سرویس طبقه اول - 11 فروردین 1401
 • نصب پنجره اتاق الحاقی
 • تسطیح قسمت پشت ساختمان - 11 فروردین 1401
 • گچکاری - 11 فروردین 1401
 • اتمام گچکاری اتاق الحاقی - 20 فروردین 1401
 • نمای اتاق الحاقی - 20 فروردین 1401
 • اتمام نمای اتاق الحاقی - 21 فروردین 1401
 • اتمام گچکاری - 20 فروردین 1401
 • شروع دیوارچینی - 22 فروردین 1401
 • دیوارچینی - 22 فروردین 1401
 • دیوارچینی - 22 فروردین 1401
 • دیوارچینی - 22 فروردین 1401
 • اتمام دیوارچینی - 25 فروردین 1401
 • نصب پله فلزی - 10 اردیبهشت ماه 1401
 • نصب پله فلزی - 10 اردیبهشت ماه 1401
 • نصب پله فلزی - 10 اردیبهشت ماه 1401
 • نصب پله فلزی - 10 اردیبهشت ماه 1401
 • نصب پله فلزی - 10 اردیبهشت ماه 1401
 • آشپزخانه - 19 اردیبهشت ماه 1401
 • 19 اردیبهشت ماه 1401
 • 19 اردیبهشت ماه 1401
 • 19 اردیبهشت ماه 1401
 • 19 اردیبهشت ماه 1401
 • 19 اردیبهشت ماه 1401
Top