مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

نقشه برداری، طراحی پله و طراحی داخلی ، آزمایشگاه نیلو واقع در ساختمان الوند

 اتمام پروژه

 • برش پرسپکتیو وضع موجود
 • برش پرسپکتیو وضع موجود
 • پرسپکتیو وضع موجود
 • پرسپکتیو وضع موجود
 • دیاگرام طرح کلی
 • دیاگرام مسیرهای ارتباطی
 • پرسپکتیو طرح کلی
 • پرسپکتیوهای طرح کلی
 • ماکت
 • ماکت
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
Top