مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

گزارش تصویری از اجرای پروژه ویلای شماره 6 دشتکوه

 • انتخاب محل قرارگیری ویلا - 20 آذر 1399
 • مرحله اول رنگه ریزی جهت تسطیح زمین
 • مرحله دوم رنگه ریزی جهت کرسی چینی سنگی
 • مرحله دوم رنگه ریزی جهت کرسی چینی سنگی
 • شروع کرسی چینی سنگی
 • کرسی چینی سنگی
 • اتمام کرسی چینی سنگی
 • مرحله سوم رنگه - علامت گذاری آکس ستون ها
 • عملیات لیزر زنی برای علامت زدن محل آکس ها
 • پرکردن قاب های میان کرسی چینی
 • قراردادن کلاف های افقی
 • قراردادن کلاف های عمودی
 • قالب بندی کلاف های افقی
 • بتن ریزی کلاف های افقی
 • ایزوگام و عایق بندی زیردیوارها
 • آغاز دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • دیوارچینی
 • بتن ریزی کلاف های عمودی (ستون ها)
 • تخریب توسط شهرداری !
 • تخریب توسط شهرداری !
 • تکمیل اسکلت
 • تکمیل اسکلت
 • تکمیل اسکلت
 • تکمیل اسکلت
 • تکمیل اسکلت
 • شروع عملیات سقف زنی
 • سقف زنی
 • سقف زنی
 • سقف زنی
 • سقف زنی
 • سقف زنی
 • اجرای پله بتنی
 • بتن ریزی سقف
 • بتن ریزی سقف
 • بتن ریزی سقف
 • بتن ریزی سقف
 • اتمام بتن ریزی سقف اول
 • اتمام بتن ریزی سقف اول
 • اتمام بتن ریزی سقف اول
 • اتمام بتن ریزی سقف اول
 • اتمام بتن ریزی سقف اول
 • پله
 • فضای نشیمن
 • شیب بندی بام
 • 49
 • 50
 • 51 - 25 مهر 1400
 • 52 - 25 مهر 1400
 • گچ کاری - 25 مهر 1400
 • 54 - 25 مهر 1400
 • 55 - 17 آبان 1400
 • 56 - 17 آبان 1400
 • 57 - 17 آبان 1400
 • 58 - 17 آبان 1400
 • رنگه ریزی استخر - 7 آذر 1400
 • رنگه ریزی استخر - 7 آذر 1400
 • اجرای گود استخر - 14 آذر 1400
 • اجرای سرامیک آشپزخانه - 14 آذر 1400
 • بتن ریزی و تسطیح کف استخر - 22 آذر 1400
 • 64 - 22 آذر 1400
 • اجرای داخلی - 28 آذر 1400
 • اجرای داخلی - 28 آذر 1400
 • بتن ریزی و تسطیح کف استخر - 28 آذر 1400
 • 68 - 28 آذر 1400
 • دیوارچینی استخر - 2 دی 1400
 • اجرای داخلی - 2 دی 1400
 • اجرای پله - 2 دی 1400
 • اتمام دیوارچینی استخر - 11 دی 1400
 • کفسازی - 11 دی 1400
 • اتمام دیوارچینی استخر - 11 دی 1400
 • اتمام استخر - 18 دی 1400
 • 18 دی 1400
 • 18 دی 1400
 • 6 بهمن 1400 - اجرای نما
 • 6 بهمن 1400
 • 6 بهمن 1400
 • 6 بهمن 1400 - داخلی
 • 6 بهمن 1400
 • 6 بهمن 1400 - داخلی
 • 6 بهمن 1400
Top