مشاور سامان سازی شهر آرا

مشاور سامان سازی شهر آرا

شماره تماس
09177399028 - 09171122567
آدرس
خیابان قصردشت، پلاک 214

نظارت ویلای شماره 10 واقع در دشتکوه

 • عملیات لیزر و مشخص شدن محدوده ساختمان - 20 شهریور 1402
 • گودبرداری و تسطیح زمین - 25 مهر 1402
 • کرسی چینی زیر فنداسیون - 13 آبان 1402
 • کرسی چینی زیر فنداسیون - 16 آبان 1402
 • کرسی چینی زیر فنداسیون - 16 آبان 1402
 • کرسی چینی و پرکردن چاله - 23 آبان 1402
 • پر شدن چاله - 11 آذر 1402
 • 11 آذر 1402
 • شروع آرماتوربندی فنداسیون - 13 آذر 1402
 • قالب بندی فنداسیون - 15 آذر 1402
 • بتن ریزی فنداسیون - 26 آذر 1402
 • اتمام اجرای فنداسیون - 28 آذر 1402
 • اتمام اجرای فنداسیون - 2 دی 1402
 • شروع قالب بندی ستون ها - 4 دی 1402
 • اتمام قالب بندی ستون ها - 5 دی 1402
 • اتمام اجرای ستون های همکف - 7 دی 1402
 • اتمام اجرای ستون های همکف - 7 دی 1402
 • شروع اجرای تیر - 9 دی 1402
 • اجرای تیر - 11 دی 1402
 • اجرای سقف - 15 دی ماه 1402
 • اجرای سقف - 17 دی ماه 1402
 • اتمام بتن ریزی سقف - 21 دی ماه 1402
 • بافتن میلگردهای طبقه اول - 3 بهمن ماه 1402
 • بافتن میلگردهای طبقه اول - 3 بهمن ماه 1402
 • 3 بهمن ماه 1402
 • اتمام بتن ریزی ستون های طبقه اول - 14 بهمن ماه 1402
Top